Kervansaray

KURŞUNLU KÜLLİYESİ KERVANSARAYI

Eskişehir'de Çoban Mustafa Paşa tarafından XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde kurulan külliyeyi oluşturan yapılardan biridir ve cami, sibyan mektebi, misafirhane, mutfak, yemekha­ne ile birlikte ayaktadır.

Külliyenin kuzeybatı köşesinde yer alan dikdörtgen planlı yapı, vakfiyede ahır olarak belirtilmektedir. Kuzey cephesin­deki basık kemerli girişinin iki yanında pa­yandalara yer verilmiştir. Derinlemesine dikdörtgen şeklindeki bina 18,20 x 37.70 m iç ölçülerine sahiptir. İçeride girişin iki yanından başlayan seki güney duvarına doğru uzatılmıştır. Sekinin seviyesindeki on altı ocakla yapının ısıtıldığı anlaşılmak­tadır. Mekân doğu, batı ve güney duvar­larındaki on iki mazgal pencereyle aydın­latılmaktadır. Eserin inşa edildiği ala­nın meyilli olması zemindeki küçük ka­demelerle giderilmeye çalışılmıştır. Ya­pının ortasında yer alan altı adet kare ayak birbirine basık kemerle, bu ayaklar da birer sivri kemerle doğu ve batı du­varlarına bağlanmıştır. Üst örtü kemer­lerin biçimine uygun olarak sivri beşik to­nozludur. Ancak kuzey ve güney duvarlarıyla ayaklar arasındaki kısmın üzeri bir yarım çapraz tonozla örtülmüştür. Üst örtüsü dışarıdan kurşunla kaplanan bina faal durumdadır.

Kaynakça:

Sönmez, Z., Mimar Sinan ile ilgili Tarihi Yazmalar-Belgeler, İstanbul 1988, s.94.

İnce, K., Eskişehir ve Çevresindeki Osmanlı Devri Yapıları (yüksek li­sans tezi. 1990), s.32-34.

Altan, K., "Klasik Türk Mimarlarından Esir Ali", Arkitekt, sayı 3, İstanbul 1937, s. 81-83.

Aslanbay, M., "Eskişehir'de Kurşunlu Camii ve İmareti", TTOK Belleteni, sayı 147, 1954, s.12-14.

Kunter Baki, H., "Mimar Ali Bey'in Bilinmeyen İki Vakfiyesi", TTK Bildiriler, V (1960), s.438-442.