İmaret

İMARETLER

Osmanlı sosyal hayatının en önemli kurumlarından biri olup vakıflar tarafından finanse edilen imaretler, sosyal dengenin sağlanmasında önemli hizmetler sunmuştur. Bu müesseselere Osmanlı coğrafyasının bütününde rastlamak mümkündür. Özellikle padişahların öncülük yaparak kurdukları külliyelerin bir ünitesi durumundaki imaretlerin inşası konusunda devletin ileri gelenleri ile sosyal statüsü ve ekonomik düzeyi yüksek kişilerin de ciddi anlamda katkıda bulundukları görülmektedir.

Kurşunlu Külliyesi İmareti

Külliyenin güney batı köşesinde moloz taştan ve moloz taştan inşa edilmiş imaret yapısı, uzunlamasına dikdörtgen bir plandadır. Yapı giriş kısmından sonra enlemesine atılmış dört sütunla desteklenen tonoz ile örtülüdür. Yapı günümüzde nikah salonu olarak kullanılmaktadır.